Vil du være en alternativ succes? Få hjælp til at kommer længere ud her

MOOLA - Vi sætter fokus på alternativ behandling og giver
dig inspiration til at få en sund krop og et balanceret sind.

Alternativ behandling - Artikler og events,samt oversigt over alternative behandlere

Artikler

Her finder du en oversigt over spændende og inspirerende artikler, der handler om den alternative, holistiske og spirituelle verden vi lever i.

Artikel vejledning

Kunne du tænke dig at skrive en artikel? Læs vores vejledning her

Energetisk behandling

28. August 2014 - EFT (Emotional Freedom Technique)  * Tankefeltterapi (TFT)
Af: Birger Grandahl

Den moderne lægevidenskab har slået fejl. På trods af utallige landvindinger er der et område hvor lægerne fejler: De aner simpelt hen ikke hvorfor vi bliver syge og hvad værre er, de aner ikke hvorfor den medicin de giver os virker.

Den moderne lægevidenskab har slået fejl. På trods af utallige landvindinger er der et område hvor lægerne fejler: De aner simpelt hen ikke hvorfor vi bliver syge og hvad værre er, de aner ikke hvorfor den medicin de giver os virker.
Samtidigt med at de trækker på skuldrene over årsagen til langt de fleste sygdomme, så anerkender de og tager højde for placebo effekten. De ved at placebo effekten er meget virkelig, men de har ingen anelse om hvad placebo effekten i virkeligheden er. De tester for placebo effekten og anerkender at for mere end 60% vedkommende er det denne effekt der er årsagen til at deres medicin virker, men de ved ikke hvorfor?

På denne måde famler lægevidenskaben i blinde og det på trods af, at der er forklaringer på både sygdomme og placebo effekten, men for dem er forklaringen så eksotisk, at de ikke kan godtage den, de kalder det hokus pokus! Vi kalder det alternative behandlings former.

Det paradoksale er at der er en videnskab der anerkender disse funktioner. Der er en videnskab der kender til de fænomener der ligger til grund for både sygdomme og placebo effekten og der ER en videnskab der kan give os forklaringen, forståelsen og midlerne. Denne videnskab hedder Kvante mekanik (eller i daglig tale: kvante fysik). 

KVANTE FYSIKKEN

Blev grundlagt sidst i tyverne og først i tredieverne af mænd som Einstein, Planck og vores egen Bohr. Og i starten troede man ikke sine egne øjne og ører, for det der skete i denne nye videnskab stred imod alt hvad de kloge mænd havde lært. Einstein kaldte det endda for spooky science (uhyggelig videnskab). Det gjorde han fordi det gav et billede af virkeligheden og universet, der var surrealistisk i forhold til det Newtonske videnskabs billede vi havde levet med indtil da.

Indtil da, troede man at atomet var det mindste i universet, og at alt masse i universet var skabt af små bitte klumper af masse. Men med introduktionen af kvante mekanikken gik det op for forskerne at masse ikke er skabt af masse, men af energi. Mindre end atomet var partikler som elektroner, protoner, neutroner og fotoner, endnu mindre var quarkerne og mindre endnu var leptonerne, som er skabt af ren energi. Leptonerne har ingen masse fordi de kun er et punkt, uden udstrækning i rummet de befinder sig i.
Så byggestenene i universet er altså slet ikke sten (eller masse) men ren energi, hvilket kun kan betyde at masse er en illusion. Der ér ingen masse, der ér kun energi. 

KVANTE TANKER

Så for at interagere med en virkelighed af kvante fysik, er man nødt til at tænke: kvante tanker. For at interagere med en verden af energi, er man nød til at tænke energetiske tanker. Men det gør lægevidenskaben ikke, og derfor forstår de ingenting.

Kvante tanker er at forstå at masse ikke findes, der er kun energi, og at det ikke giver mening at behandle på masse, hvis man vil fjerne sygdommen, når man behandler på masse, behandler man kun på symptomerne. Alt sygdom (som vi kender det) er et symptom på at der er ubalance i energien personen er skabt af, og kun ved at genskabe denne balance, kan man fjerne sygdommen
Kvante tanker er at forstå, at det ikke er udefra kommende stimuli, der skaber sygdommen. Det er altid indefra, nærmere bestemt vores tanker. Om disse tanker er bevidste, eller ubevidste gør ingen forskel, det er altid tanker, der skaber sygdom.
Kvante tanker er at forstå, at for at finde årsagen til de symptomer, der manifesterer sig i en klient eller patient, må man grave i personens tanke univers, for det er altid der svaret findes.

Kvante tanker: er at forstå, at årsagen til symptomerne altid ligger i energien (for der ér ikke andet) i et menneske, og at denne energi sagtens kan strække sig ud over kroppens afgrænsninger (mere om det senere i artiklen). 

ENERGETISK BEHANDLING

Henvender sig til denne energi, og en energetisk behandler forstår at tænke kvante tanker. ”Han” kender til det rette sammenhæng og opfatter mennesket som en holistisk helhed, imellem det vi kalder masse, og den energi kroppen er lavet af. Herunder vil jeg gerne beskrive nogle af disse energetiske behandlings former, og den energi de henvender sig til:EFT (det lokale felt)

Alt er jo skabt af energi, når man kigger helt ned i det aller mindste, mindre end atomer, mindre end elektroner, mindre end quarker, helt ned i leptoner. Det gælder også mennesket. Så man kan sige at mennesket er en mængde af punkter af energi (deraf kvante fysik, for Kvante partikler forekommer altid i mængder, i kvanter) I denne mængde af energi, løber floder af stærkere energi (meridianerne) lidt på samme måde som når der løber en ferskvandsflod  i gennem havet, fordi vandet i ferskvands floden har en anden sammensætning, blander ferskvandet sig ikke med saltvandet, og på samme måde er det med disse meridianer af energi.

Disse meridianer af energi, floder af energi, er der for at distribuere energi ud i hele kroppen, så den kan holdes i balance, rask og vital (lidt lige som blodårerne distribuerer ilt)
Tanker er også energi (det kan ikke være andet, for der er ikke andet) og disse tanke energier har en absolut indflydelse på hvordan disse ”floder” af energi, løber igennem menneskets energi. Nogle tanker får floderne til at løbe frit og uhindret (hvilket er meningen med dem) men andre tanker (negative tanker) blokerer floderne og får energien til at stoppe, eller løbe baglæns, og det gør os syge.

TFT (tanke felt terapi) eller EFT (emotionel friheds teknik) løsner op for disse blokeringer, så energien i floderne atter kan løbe frit og ubesværet og i den rigtige retning
Det var behandling af energien i det lokale felt, men der er et endnu større energetisk felt uden om mennesket, som først for nyligt er blevet anerkendt som en uadskillelig del af mennesket. Dette A´lokale felt er på mange måder vigtigere end det lokale felt, fordi det indeholder ualmindeligt meget mere af det at være menneske, end de fleste tror eller aner.
Det er i det A´lokale felt mennesket sind befinder sig, både det bevidste sind (som jo er beregneren i os) og det underbevidste sind som indeholder vores hukommelse. Allerede i 1930 blev det fastslået, at menneskets hukommelse ikke befinder sig i hjernen. Der er simpelt hen ikke nok plads i den menneskelige hjerne, til at den kan indeholde et helt livs hukommelse. Den menneskelige hjerne er et relæ, og ikke engang tænkeren i mennesket. Tænkeren befinder sig et helt andet sted. 

HEART/BRAIN COHERENCE

Institute of heartmath i USA har uden plads til tvivl bevist, at det menneskelige hjerte tænker mere end den menneskelige hjerne. Der foregår en kommunikation i mellem hjertet og hjernen, som når den er i balance, bliver kaldt Heart/brain coherence. Men det er ikke som man skulle tro, hjernen der sender de fleste signaler til hjertet, men derimod hjertet, der sender de fleste signaler til hjernen. Der foregår en strøm af signaler fra hjertet til hjernen der er tusinde gange større end omvendt, og man snakker endda om en slags hjertehjerne (Heartbrain) der er langt mere intelligent end HjernenHjertet er den eneste del af mennesket, der kan kommunikere med det A´lokale felt, og derved få adgang til underbevidstheden, som blandt andet indeholder vores følelser, og altså vores hukommelse. 

DET A`LOKALE FELT

Indeholder meget mere end vores sind, vores følelser og vores hukommelse, og det er her det virkeligt bliver spændende, både set ud fra et videnskabeligt synspunkt, men sandelig også set ud fra et helbredsmæssigt synspunkt. I det A´lokale felt findes indtryksbilleder af alle situationer vi nogensinde har været i. Indtryksbilleder som indeholder alt hvad der var i den oprindelige hændelse, alt hvad vi sansede med vores 5 sanser, og det hele ligger der i nutid!

I underbevidstheden findes fortid og fremtid ikke! Der er kun nutid! Og fordi alt ligger i disse indtryksbilleder, og fordi det ligger der i nutid, så vil disse indtryksbilleder kunne påvirke os fuldstændigt på samme måde som da de blev skabt og på denne måde kan et traume, der blev skabt for 20 år siden, påvirke et menneske fuldstændigt lige så traumatisk, som da det blev skabt. 

EGO STATES

Alle mennesker har en ”personlighed” hvad de fleste ikke ved er at vi har flere end en. og disse personligheder kalder man ego states. En ego state: er en personligheds tilstand, gemt i underbevidstheden, enten som et værktøj, man kan tage frem i en bestemt situation, hvor en bestemt egenskab er behøvet, eller som en personligheds tilstand der er beregnet til at gemme en situation væk, som personen ikke er i stand til at bearbejde.Vi kender alle situationer hvor vi ikke kan genkende os selv, hvor vi opfører os på en måde der er atypisk for os, eller måske på en bestemt måde, som minder os om engang for længe siden hvor vi opførte os selvdestruktivt. Vi oplever måske at vi i bestemte situationer bliver barnlige, og i andre situationer bliver følelseskolde, og vi forstår måske ikke denne pludselige adfærd? Men det er altså blot fordi, vi tager en personlighed frem, der enten er i stand til at bearbejde, den situation vi er i, eller simpelthen fordi det var DEN personlighed vi havde fremme første gang vi var i en lignende situation.

Man kan med rette sige, at der udskiller sig en del af vores personlighed, med særegne karakterer, og at denne personlighed (ego state) bliver gemt i det A´lokale felt til senere anvendelse, enten til at klare en given situation, eller til at beskytte i en situation der ikke kan klares. Og ja! Det er sådan personligheds forstyrrelser opstår, simpelt hen ved at den givne ego state har så stor en opgave for sig (at klare seksuel misbrug) at den får så meget masse at den fremstår som en hel og enestående personlighed. 

EGO STATE TERAPI.

Løser op for blokeringer i det A´lokale felt. Med ego state terapi er det rent faktisk muligt via en mild form for hypnose, at snakke med den personligheds tilstand der for eksempel er bange for edderkopper. Personligheden ligger i matrixen eller i feltet som en enkelstående bevidsthed, som man kan snakke, resonere og lave aftaler med. På denne måde er det muligt at belyse årsagen til agorafobien, bearbejde det og få løst op for det traume der ligge til grund for det. Med almindelig behandlings hypnose overskriver man de oplysninger der ligger i feltet, med ego state annullerer man oplysningerne med tilbagevirkende kraft. 

TRAUMER

Hver eneste gang man er i en situation, hvor man føler sig hjælpeløs, alene og ude af stand til at klare sig, får man et traume. Der er selvfølgelig både små traumer (small T trauma) og store traumer (big T trauma) men fælles for dem alle er at de bliver gemt som en separat personligheds bid i feltet. En personligheds bid som er designet enten til at dukke op, som hjælp, når en lignende situation sker, eller til at beskytte individet ved at begrave traumet dybt i feltet.

Problemet her er at så længe disse ego states (med traumer som indhold) ligger i feltet som hændelser i nutid og med fuld styrke. Så vil der ubønhørligt sive informationer op i bevidstheden om traumet, og det vil skabe blokeringer i energien og derved sygdomme. Denne siven op er uundgåelig. Der vil altid være indtryk fra bevidstheden, der vil resonere med indtryksbilleder i underbevidstheden, og denne resonans vil ”trække” dele af traumet op i bevidstheden. 

MATRIX REIMPRINTING

Er en relativ NY behandlingsform opfundet af EFT master Karl Dawson. Det geniale ved denne terapiform er at man netop kan tage fat i ego states eller personligheds bidder (echo´er som de hedder inden for matrix reimprinting), som befinder sig i det A´lokale felt. Igen er det muligt at rejse tilbage i tiden (tid findes jo ikke i underbevidstheden og i feltet) og virke som sin egen behandler. Ved at man vender tilbage til sit yngre jeg hvor man fik traumet, eller umiddelbart efter, og bruger EFT på personligheds bidden, på personligheds tilstanden, på echoet.

Dette har vist sig at være ekstremt effektivt imod traumer små T´er såvel som store T´er. Alt arbejdet bliver her gjort i matrixen (som er et populært navn for det A´lokale felt) og det fantastiske er, at da alt er i nutid i feltet, så virker behandlingen med tilbagevirkende kraft, og ofte vil det efter behandlingen, være som om traumet aldrig har været der.
Og endnu mere fantastisk er det, at når først traumet forsvinder og energierne atter kan flyde frit både i det lokale og det A´lokale felt, så vil de sygdomme der var symptomer på blokeringen forsvinde som dug for solen.

Dette er energetisk behandling, og det er pt. den mest effektive behandlingsform på planeten.

Gemmer din stemme...

Bedømmelse: 4.8 af 5. 10 stemme(r).

Del denne artikel med andre i dit netværk

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer fundet.

Efterlad en ny kommentar

 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

MOOLA sender inspiration og information om spændende temaer til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl.

NYESTE ARTIKLER

Tag din power hjem og stå stærkt i livet! Artikel af Cph coaching by Karina
Coaching - 3. July 2020
Af: Cph coaching by Karina

Når du lærer at tage din power hjem, bliver mange ting lettere i dit liv.

Sig NEJ og sæt grænser – på en anerkendende måde. Artikel af Ianneia Livia Silke Meldgaard
Coaching - 1. May 2020
Af: Ianneia Livia Silke Meldgaard

I de sidste mange år, hvor den anerkendende tilgang har vundet indpas i de fleste forældres og pædagogers tilgang til børn, er...

Sådan skaber du en stærk relation til din teenager! Artikel af Karina Jensen
Coaching - 1. May 2020
Af: Cph coaching by Karina

Skulle jeg give dig mit bedste råd, til at skabe en stærk relation til din teenager, så er det at lytte. Sådan rigtigt at lytte,...

Hvornår er du en god forælder? blog af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 1. May 2020
Af: Sonja Ramsøe

På min tur i den flotte skov omkring hvor vi bor, går jeg forbi et flot birketræ, som ligner, at der er 3 træer i et træ. Og jeg...

Find din sunde balance i disse Coronatider. Arikel af Sonja Ramsøe
Håndlæsning - 3. April 2020
Af: Sonja Ramsøe

Flere af mine kunder kontakter mig, fordi de kan mærke, at de er ude af balance med det sunde i deres liv. Det kan være enten...

Kontakt os her

MOOLA
Værkstedsgården 8, Albertslund
Tlf. 61 33 03 25
Email: info(at)moola.dk
CVR-nr.: 35907300

Følg MOOLA på Facebook
Følg MOOLA på Google+